top of page
เมนู
วันครอบครัว
วันแม่2560
วันแม่่แห่งชาติ 2562
เลือกตั้ง 2560
เลือกตั้ง
คณะกรรมการโรงเรียน 2562
เลือกตั้ง
เลือกตั้ง
เสกตึก
เสกตึก นิโคลาส
HAPPY SUMMER
ไหว้ครู
ไหว้ครู 2562

 

สวนสนาม 2560
     พิธีทบทวน
คำปฎิญาณ 2562

 

ซ้อมแผ่นดินไหว
บรรยายพิเศษลาว
คณะครูลาวศึกษาดูงาน
ยาเสพติด 607

ยาเสพติด 607

ยาเสพติด 605

ยาเสพติด 605

ยาเสพติด 604

ยาเสพติด 604

ยาเสพติด 60

ยาเสพติด 60

ยาเสพติด 601

ยาเสพติด 601

ยาเสพติด 602

ยาเสพติด 602

ยาเสพติด 603

ยาเสพติด 603

กิจกรรมต่อต้าน
ยาเสพติด

 

ต่อต้านยาเสพติด
สวนสนาม
ตักบาตรอนุบาล
ตักบาตรอนุบาล

 

ตักบาตรประถม
ตักบาตรประถม

 

ถวายเทียนพรรษา
ถวายเทียนพรรษา

 

กิจกรรมปลูกข้าว
กิจกรรมปลูกข้าว

 

วันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย

 

วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 

วิทย์16.jpg

วิทย์16.jpg

วิทย์31.jpg

วิทย์31.jpg

วิทย์30.jpg

วิทย์30.jpg

วิทย์29.jpg

วิทย์29.jpg

วิทย์28.jpg

วิทย์28.jpg

วิทย์27.jpg

วิทย์27.jpg

วิทย์26.jpg

วิทย์26.jpg

วิทย์25.jpg

วิทย์25.jpg

วิทย์24.jpg

วิทย์24.jpg

วิทย์23.jpg

วิทย์23.jpg

วิทย์22.jpg

วิทย์22.jpg

วิทย์21.jpg

วิทย์21.jpg

วิทย์20.jpg

วิทย์20.jpg

วิทย์19.jpg

วิทย์19.jpg

วิทย์18.jpg

วิทย์18.jpg

วิทย์17.jpg

วิทย์17.jpg

วิทย์16.jpg

วิทย์16.jpg

วิทย์15.jpg

วิทย์15.jpg

วิทย์14.jpg

วิทย์14.jpg

วิทย์13.jpg

วิทย์13.jpg

วิทย์12.jpg

วิทย์12.jpg

วิทย์11.jpg

วิทย์11.jpg

วิทย์10.jpg

วิทย์10.jpg

วิทย์09.jpg

วิทย์09.jpg

วิทย์08.jpg

วิทย์08.jpg

วิทย์07.jpg

วิทย์07.jpg

วิทย์06.jpg

วิทย์06.jpg

วิทย์05.jpg

วิทย์05.jpg

วิทย์04.jpg

วิทย์04.jpg

วิทย์03.jpg

วิทย์03.jpg

วิทย์02.jpg

วิทย์02.jpg

วิทย์01.jpg

วิทย์01.jpg

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

 

วันวิทยาศาสตร์
ทักษะปฐมวัย
แข่งทักษะระดับปฐมวัย

 

ครูญี่ปุ่นดูงาน
รับรางวัล 10.jpg

รับรางวัล 10.jpg

รับรางวัล 09.jpg

รับรางวัล 09.jpg

รับรางวัล 08.jpg

รับรางวัล 08.jpg

รับรางวัล 07.jpg

รับรางวัล 07.jpg

รับรางวัล 06.jpg

รับรางวัล 06.jpg

รับรางวัล 05.jpg

รับรางวัล 05.jpg

รับรางวัล 04.jpg

รับรางวัล 04.jpg

รับรางวัล 03.jpg

รับรางวัล 03.jpg

รับรางวัล 02.jpg

รับรางวัล 02.jpg

รับรางวัล 01.jpg

รับรางวัล 01.jpg

รับรางวัล.jpg

รับรางวัล.jpg

รางวัลมาตรฐานสากล
รางวัลมาตรฐานสากล

 

อบรมผู้กำกับลูกเสือ
ไหว้แม่พระ
ไหว้แม่พระ

 

ลอยกระทง
ลอยกระทง
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง
kidscout
kidscout 23.jpg

kidscout 23.jpg

kidscout 22.jpg

kidscout 22.jpg

kidscout 21.jpg

kidscout 21.jpg

kidscout 20.jpg

kidscout 20.jpg

kidscout 19.jpg

kidscout 19.jpg

kidscout 18.jpg

kidscout 18.jpg

kidscout 17.jpg

kidscout 17.jpg

kidscout 16.jpg

kidscout 16.jpg

kidscout 15.jpg

kidscout 15.jpg

kidscout 14.jpg

kidscout 14.jpg

kidscout 13.jpg

kidscout 13.jpg

kidscout 24.jpg

kidscout 24.jpg

kidscout 12.jpg

kidscout 12.jpg

kidscout 11.jpg

kidscout 11.jpg

kidscout 10.jpg

kidscout 10.jpg

kidscout 06.jpg

kidscout 06.jpg

kidscout 05.jpg

kidscout 05.jpg

kidscout 01.jpg

kidscout 01.jpg

kidscout-08.jpg

kidscout-08.jpg

kidscout-07.jpg

kidscout-07.jpg

kidscout09.jpg

kidscout09.jpg

kidscout14.jpg

kidscout14.jpg

kidscout04.jpg

kidscout04.jpg

kidscout03.jpg

kidscout03.jpg

kidscout02.jpg

kidscout02.jpg

KId Scout
นักเรียนระดับอนุบาล 2560
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562
นักเรียนระดับประถม 2560
นักเรียนระดับชั้นประถม
ปีการศึกษา 2562
bottom of page