***หมายเหตุ : กำหนดการต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความจำเป็น