top of page

แจ้งการรับเงินช่วยเหลือการศึกษา2000 จากรัฐบาล

ผู้ปกครองท่านใด ไม่สะดวกมาในวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน ต้องมารับภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่เงินถูกโอนเข้าบัญชีของโรงเรียน //// ผู้ปกครองของนักเรียนไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อ-แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา มารับแทนได้ แต่สำเนาบัตรประชาชนต้องเป็นของคนๆเดียวกันกับผู้ที่มารับ


Komentarze


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page