top of page
แผนกอนุบาล
 

โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย  แผนกอนุบาล

Mareeruk chiangrai Kindergarten School

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

เขตพื้นที่การประถมศึกษา เชียงราย เขต 1

 

โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกอนุบาล เป็นโรงเรียนคาทอลิกเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2534 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่  ชั้นเตรียมอนุบาล   ชั้นอนุบาลปีที่  1 ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3

 

สถานที่ตั้งและติดต่อ

เลขที่ 376 ถนนเกาะทอง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ 0-5371-7849รหัสไปรษณีย์ 57000โทรสาร 053-750-892 www.mareerukchiangrai.com   

วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา

โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย (แผนกอนุบาล) จัดการเรียนการสอน โดยการใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลทั้งครบ เป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกด้านโดยการใช้วิธีการบูรณาการ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสภาพแวดล้อมที่ดี มีครูที่มีจิตใจรักเด็ก มีความรู้ความสามารถ ปลูกฝังค่านิยมทางการศึกษา เพื่อเตรียมรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาที่ต่อเนื่องต่อไป

หลักสูตร

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ซึงมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยเน้นความสามารถและ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และบูรณาการแนวการสอนแบบประยุกต์วิชาการและการเตรียมความพร้อม โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ สร้างนิสัย รักกีฬา มีระเบียบวินัย รักการอ่าน กล้าแสดงออก และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เสริมวิชาศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษาญี่ปุ่นโดยครูที่มีวิชาเอกตรงตามสาขาวิชาโดยเฉพาะ และการเรียนภาษาอังกฤษ Mini English Program กับครูชาวต่างชาติ

การให้บริการ

อาคารสถานที่สะอาดปลอดโปร่ง ร่มรื่น สวยงามติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน ติดโทรทัศน์ ติดกล้องวงจรปิดทุกห้องเรียนและรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย และเพื่อให้ผู้ปกครองรับชมการเรียนการสอนได้ทาง Website ของโรงเรียนตลอดเวลาทำการ   

ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประกันอุบัติเหตุตลอดปีการศึกษาอาหารและอาหารเสริม มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

บุตรข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ เบิกค่าเล่าเรียนได้ตามระเบียบของหน่วยราชการต้นสังกัด

ครูของโรงเรียนมีคุณภาพและเพียงพอต่อจำนวนของนักเรียน จบการศึกษาปริญญาตรีวิชาเอกเอกปฐมวัยและวิชาเอกตรงสาขาวิชาที่สอนทุกคน

 

ปรัชญาของโรงเรียน

“คุณธรรมงามเด่น    เน้นความพร้อมพัฒนา”

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปณิธานที่ตั้งมั่น

ด้วยวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย มีความมุ่งมั่น มีจุดยืน และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งๆขึ้น ตามปณิธาน  ของโรงเรียน คือ มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ  

 ตั้งมั่นในการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคน  และ  ยึดมั่นในคุณธรรมและอุดมการณ์

 

การรับสมัครนักเรียน

1.เปิดรับสมัคร กรุณาโทรสอบถาม  ( 053-717849 แผนกอนุบาล )

2.รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ไป-กลับ เตรียมอนุบาลอายุ 2 ปี (Nursery)

3. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 อายุ 3 – 6 ปี

4.ต้องมีบิดามารดา หรือผู้ปกครองนำนักเรียนมาในวันสมัคร

 

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร

1.สำเนาสูติบัตร

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น

ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นรับทราบวันนำนักเรียนมาสมัคร

 

การชำระค่าธรรมเนียม

1.นักเรียนใหม่ชำระในวันมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน

2.นักเรียนเก่าชำระโรงเรียน กำหนด จะแจ้งในสื่อสารนักเรียน

 

แบ่งนักเรียนเป็น 4 ระดับ

1.เตรียมอนุบาล    อายุ 2 ปี

2.อนุบาลปีที่ 1  อายุ 3-4 ปี

3.อนุบาลปีที่ 2  อายุ 4-5 ปี

4.อนุบาลปีที่ 3  อายุ 5-6 ปี

 

หนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน

**เรียนภาคฤดูร้อน มี.ค - เม.ย

ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน พฤษภาคม –ตุลาคม

ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน พฤศจิกายน –มีนาคม 

หมายเหตุ เด็กเตรียมอนุบาล (Nursery)ไม่มีปิดภาคเรียน

 

เวลาเรียน

1.เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.

2.หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์

3.หยุดกรณีพิเศษ , วันหยุดทางศาสนา , วันหยุดราชการ

 

หนังสือเรียน ชุดนักเรียน ชุดพละ

จำหน่ายที่โรงเรียนในวันที่นักเรียนมอบตัว

 

Mareeruk Chiangrai Kindergarten School

 

Mareeruk Chiangrai is a Private Catholic School. This school is under the Office of the Private Education Commission of the Chiangrai Educational Service Area Office 1. It was founded in 1991 and there are students from nursery level to kindergarten 3.

 

Address

            376 Kok-Thong Road, Rob-Vieng, Muang District, Chaingrai Province, Postcode 57000. Tel. 053-717849,  Fax. 053-717849 www.mareerukchiangrai.com

 

Objective

            The school supports students to have responsibilities and to study in a good environment. The teachers here are kind and able to assist students to develop their knowledge and learn how to live with others, regardless of background.

 

Curriculum

            We teach under the curriculum of the Ministry of Education. We emphasize them to develop on physical, emotional and social development. The syllabus is taught in English including Maths, Science, and social Studies. The goal is to maximize each child's personal potential and, by constant personal and academic evaluation, place them into classes to suit their language abilities. Mareeruk Kindergarten School aims to prepare children between the ages of two and six for their first steps on their physical progress, health and welfare, honoring Thai traditions and values and also respect for their community, family, teachers and surroundings

 

School Environment        

The good environment supports students for studying. Every classroom has air-conditioning and closed circuit television system. The parents can watch their children from school website. Medical checked and insurance will be provided.

 

The philosophy of St. Marry Chiangrai Kindergarten School

 

 “คุณธรรมงามเด่น    เน้นความพร้อมพัฒนา”

 

School vision:

            Mareeruk Chiang Rai School has a strong vision to develop in different ways under the school mission. The mission focuses on education development and encourages students to work together with hope and morality. We do this by taking good care of each and every student while paying them the attention they deserve.

 

Student’s application:

 • Pre-Kindergarten students are 2- 3 years.

 • Kindergarten 1 to 3 are 3-6 years

 • Parents contact at the office from the beginning of January to February but except weekend.

 • Students must be come with the parents.

 

Application Checklists

 • The copy of birth certificate

 • The copy of Parent’s family book (Tabien-Ban)

 • Report and transcript from previous school in case of students move in the second semester and start KG. 2 and 3.

 

Time to pay school expense

 • New students should pay on the registration day.

 • Students from grade 2-6 should pay before the 5th day of school.

 

* School expense rate and School fee. You could ask for more information at the school office. The cost of books and school uniform is not included

 

School time schedule

1. There are 2 terms per academic year.  First semester starts from May to October and the second semester start from November to March.

2. School is open from 08.00 to 16.00 on Monday to Friday.

3. Closed on Saturday – Sunday

4. Special holidays, Religions holidays and National holidays.

 

 

*********************************************************************************

           

 

แผนกประถม

โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม

Mareeruk chiangrai PrimarySchool

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

เขตพื้นที่การประถมศึกษา เชียงราย เขต 1

 

โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม เป็นโรงเรียนคาทอลิกเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2547 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถานที่ตั้งและติดต่อ

เลขที่ 263 / 1 ถนนแม่กก ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ 053-750-891    โทรสาร 053-750-892      www.mareerukchiangrai.com 

วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา

มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลทั้งครบ โดยการใช้วิธีการบูรณการ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม  มีครูที่มีจิตใจรักเด็ก มีความรู้ความสามารถ ให้การช่วยเหลืออบรมสั่งสอน นักเรียนมีพัฒนาความพร้อมตามกลุ่มสมรรถภาพทั้ง 5 รู้จักตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักแบ่งปันผู้อื่นด้วยความรัก ความเสียสละ อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

หลักสูตร

สอนตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์   บูรณาการการเรียนรู้ แบบ Intelligence Thai - English Program ที่เน้นการสอนภาษาอังกฤษ ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และ สอนสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เป็นภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนการสอนด้วยภาษาไทย เสริมการเรียนรู้ภาษาที่ 3 ด้วยภาษาญี่ปุ่น และกลุ่มสาระตามความถนัดของผู้เรียน คือ กอล์ฟ เทควนโด้ และดนตรีไทย-สากล ทุกช่วงชั้น เพื่อสร้างเยาวชนไทยรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพแก่สังคมไทย รู้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย เติบโตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม มีสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นคนดี มีความสุข

บริเวณและสภาพแวดล้อม

โรงเรียนได้จัดบริเวณภายในอย่างสวยงาม  จัดตกแต่งสวนเต็มพื้นที่ เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้   มีอาคารเรียนที่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทย ทุกห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งโทรทัศน์ และกล้องวงจรปิดเพื่อให้ผู้ปกครองรับชมการเรียนการสอนของบุตรหลานได้ทาง Websiteของโรงเรียนตลอดเวลาทำการ   

มีสนาม Play ground  พื้นที่ 2 ไร่ ผิวสนามฉาบเคลือบชั้นยาง เต็มพื้นที่ ทับหน้าด้วยสี ตามมาตรฐานสนามของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน 

ปรัชญาของโรงเรียน

“เพียบพร้อมคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สืบสานความเป็นไทย”

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

ปณิธานที่ตั้งมั่น

ด้วยวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย มีความมุ่งมั่น มีจุดยืน และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งๆขึ้น

ตามปณิธาน  ของโรงเรียน คือ มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ  

 ตั้งมั่นในการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคน  และ  ยึดมั่นในคุณธรรมและอุดมการณ์

การรับนักเรียน

1. รับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไป-กลับทั้งหญิงและชาย อายุ 6 ปีขึ้นไป

2. สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะรับผู้มีอายุ 6 ปี และจบชั้นอนุบาล 3 มาแล้ว ต้องสอบคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้ (ยกเว้นผู้จบอนุบาล 3 ที่โรงเรียนและได้แจ้งความจำนงว่าเรียนต่อ ป.1)

3. การรับสมัครและคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมปีที่ 1

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

          -สำเนาทะเบียนบ้าน , ใบเกิด

          -ใบรับรองว่ากำลังเรียนชั้นอนุบาล 3 หรือจบอนุบาล 3

          -รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป

4.การรับสมัคร (กรุณาติดต่อสอบถาม 053-750891   แผนกประถม )** ช่วงระยะเวลารับสมัครแต่ละปี อยู่ที่คณะกรรมการโรงเรียนกำหนด

5. การสอบคัดเลือก ทางโรงเรียนจะกำหนดให้ในวันรับสมัคร วิชาที่ทดสอบมี 4 วิชา คือ ภาษาไทย ความพร้อมทางการเรียน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

6. การมอบตัว ผู้ปกครองต้องมามอบตัวนักเรียนพร้อมเอกสาร "สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนว่าจบอนุบาล 3" มาด้วย พร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว 4 รูป

7. การรับสมัครเข้าเรียนชั้นประถมปีที 2 – 6 (ในกรณีที่นักเรียนของโรงเรียนมีจำนวนไม่เต็มชั้นเรียน) รับผู้จบการเรียนระดับชั้นก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน หลักฐาน

ที่ต้องนำมา สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร และเอกสารที่แสดงว่าจบชั้นประถมปีที่1 จากโรงเรียนเดิม (ป.01 ใบแจ้งย้าย สมุดบันทึกสุขภาพ)

8. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นอื่นที่เข้าใหม่ต้องเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course) เพื่อเป็นการปรับสภาพและเตรียมการเรียนรู้

.อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

*สอบถามได้ที่โรงเรียน*

การชำระค่าธรรมเนียม

1. นักเรียนใหม่ชำระในวันมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน

2. นักเรียนเก่าชำระภายเวลาที่โรงเรียนกำหนดแจ้งในสมุดสื่อสาร

3. บุตรข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ เบิกค่าเล่าเรียนได้ตามระเบียบของหน่วยราชการต้นสังกัด

 

หนังสือเรียน ชุดนักเรียน ชุดพละ

จำหน่ายที่โรงเรียนในวันที่นักเรียนมอบตัว

หนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน

ช่วงเรียนภาคฤดูร้อน มี.ค - เม.ย

ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน พฤษภาคม – ตุลาคม

ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน พฤศจิกายน – มีนาคม

เวลาเรียน

1.เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.

2.หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์

3.หยุดกรณีพิเศษ , วันหยุดทางศาสนา , วันหยุดราชการ

 

 

Mareeruk Chiangrai Primary School

 

Mareeruk Chiangrai is a Private Catholic School. This school is under the Office of the Private Education Commission of the Chiangrai Educational Service Area Office 1. It was founded in 2004 and there are students from grade 1 to 6 here.

 

Address

            263 /1 Maekok Road, Rimkok Sub District, Muang District,

Chaingrai Province,  Postcode 57100, Tel. 053- 750-891, Fax. 053-750-892 , www.mareerukchiangrai.com

 

Objective

            The school supports students to have responsibilities and to study in a good environment. The teachers here are kind and able to assist students to develop their knowledge and learn how to live with others, regardless of background.

 

Curriculum

            We teach under the curriculum of the Ministry of Education. The school encourages students to think by themselves.  The students can improve their English reading, writing, speaking and listening skills, because the school provides the Intelligent English Program for them. They not only study Mathematics, Social Studies and Science in Thai, but also in English. Japanese is the third language for students here.  There are also activities for students to select by themselves as follows:  Golf, Taekwondo or Music which allows students to improve their knowledge and physical skills.  When they grow up, they will have good IQ and EQ and be nice people in our society.

 

School Environment          

The school provides a beautiful yard for students. The good environment supports students for studying. The classrooms are designed in a Thai architecture form. Every classroom has air-conditioning and closed circuit television system. The parents can watch their children from school website.

There is standard play ground covered with rubber and color for safety. (Play ground area: 2 rai.)

 

The philosophy of St. Marry Chiangrai Primary School

            “Complete Virtue, Advance knowledge and Proceed Thai Culture”

 

 

 

 

School vision:

            Mareeruk Chiang Rai School has a strong vision to develop in different ways under the school mission. The mission focuses on education development and encourages students to work together with hope and morality. We do this by taking good care of each and every student while paying them the attention they deserve.

 

Student’s application:

 • For grade 1-6, boys or girls must be 6 years old up for day students.

 • For the 1st grade, we will accept students who are 6 years old and finished Kindergarten 3 already. They have to pass the school test that we set the standard scores for each level already. 

If students from Mareeruk Chiang Rai Kindergarten need to continue to grade 1 here, they could register without taking the test.

 • Application form of grade 1, you need to attach the documents below

- Student’s House registration

- Kindergarten Grade report or Certificate for Kindergarten 3.

- 1 photo of 2”

            4.   Application Period

                        Start from the beginning of January to February every year.

On Monday-Friday, parents need to take their child with them to apply too.

5. Test

            Mareeruk Chiang Rai School will set up  the test and let the parents know the results the day that they come to apply.

            The test will assess 4 major subjects. They are Thai, Math English and learning skills.

 • Registration

After students pass the test, parents have to register students with student’s grade report ( Kindergarten 3 ) and 4 photos of 2”.

 • For grade 2-6 classes application

In the case of our school having empty seats in each class, students needs to bring the document to prove that they finished the class before and other documents.

- Student’s house registration

- Student’s registration of births

- Grade report from ex-school

            8. The Students who have just registered in our school need to come for Summer Course for adaptation and preparation for regular class.

            * School expense rate and School fee. You could ask for more information at the school office.

Time to pay school expense

 • New students should pay on the registration day.

 • Students grade 2-6 should pay before the 5th day of school.

 • For the government officer’s child will get the fee back up to the rules of each government section.

Books, school uniform and P.E. clothes

            School will sell on the registration day.

School time schedule

            In one year, we separated into 2 semesters

1st semester  ( May- October)

2nd semester ( November-March)

            - School is open from 08.00 to 16.00 on Monday to Friday .

            - Closed on Saturday – Sunday

            - Special holidays, Religions holidays and National holidays.

 

 

 

**********************************************************************************

           

          

ทำเนียบ
นักเรียนอนุบาล

นักเรียนอนุบาล 

นักเรียนระดับประถม

bottom of page